موفقیت ها
 

م
رکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در سال 1389 و 1391 موفق شد توسط سه تن از اعضای هیات علمی خود (دكتر داود مهربانی ، دكتر افشین برهان حقیقی ، دكتر علیرضا امین شریفی) در جشنواره رازی رتبه پژوهشگر برتر را كسب نماید.
این مركز در سال 1389 موفق به دریافت بودجه پژوهشی بالغ بر 1 میلیارد تومان از معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری جهت تجهیز مركز گردید.
این مركز در سال 1391-1390موفق به دریافت بالغ بر 500 میلیون تومان بودجه پژوهشی از استانداری فارس جهت تجهیز مركز گردید.
این مركز در سال 1390موفق به دریافت بالغ بر 180 میلیون تومان بودجه پژوهشی از ستاد فناوری سلول های بنیادی  گردید.
این مركز در سال 1390 در مراكز تحقیقاتی دانشگاه، رتبه دهم در بین سی و چهار مركز و در سطح كشور رتبه دهم در بین هفتاد و هشت مركز را کسب نمود.
 این مركز در سال 1391 در مراكز تحقیقاتی دانشگاه رتبه چهاردهم در بین سی و چهار مركز و در سطح كشور رتبه پانزدهم در بین نود مركز را كسب نمود.
این مركز در سال 1394 در بین مراكز تحقیقاتی دانشگاه رتبه اول در سرانه تعداد مقالات چاپ شده به ازای تعداد اعضای هیات علمی را كسب نمود.

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir