برنامه استراتژیک
 
1-ایجاد بانک رده های سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی بالغ و فيبروبلاست
2- تجهیز آزمایشگاه ژنتیک و مولکولی
3- راه اندازی فناوری بلوغ سلول های جنسی ، لقاح و انتقال آنها به داخل لوله های رحمی
4- مدل سازی بیماری های انسانی با فناوری ترانسژنیک
5- مدل سازی بیماری های انسانی با فناوری knock out
6- مدل سازی موجودات تراریخت تولید کننده فرآورده های بیولوژیک
7- تجهیز و راه اندازی مهندسی بافت
8- برگزاری کارگاه های آموزشی کشوری و بین المللی
9- برگزاری همایش های کشوری و بین المللی مرتبط
10-  مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با سلول های بنیادی ، مهندسی بافت و فناوری ترانسژنیک


 
 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir