اطلاعات تماس

نشانی: فارس، شیراز، خیابان خليلي، برج پژوهشي محمد رسول الله، طبقه سوم ، مرکز تحقیقات فن آوری سلول های بنیادی.
تلفکس: 36281547-071
تلفن : 2-36122240-071
پست الكترونيك: sctrc@sums.ac.ir

 

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir