آزمایشگاه ها

1-آزمايشگاه سلول های بنيادی  : با توجه به نیاز به تکنولوژی کشت فیبروبلاست جنینی  و سلول های بنیادی در فناوری ترانس ژنیک جداسازی و کشت سلول های مذکور  در رده های مختلف حیوانات آزمایشگاهی و اهلی راه اندازی شده است .
2-
آزمايشگاه مولكولی و سيتوژنتيک :  بر اساس نیاز به تکنیک های  مولکولی و سیتوژنیک  در طراحی  و انتقال  ژن راه اندازی شده است .
3-
آزمايشگاه تکنولوژی تولید مثل  : با توجه به نیاز به دسترسی به  بلاستوسیست  در تزریق  و وارد کردن ژن مورد نظر در تولید حیوانات تراریخت مراحل  مختلف IVF  و تولید بلاستوسیست  در حیوانات مختلف آزمایشگاهی و تولید سلول های بنیادی جنینی راه اندازی شده است .

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir