این مرکز با عنوان قبلی یعنی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فن آوری ترانس ژنيك در زمینه های فناوری ترانس ژنیک و سلول درمانی در بیماری های استخوان و مفاصل و پوست در سال های 91-90 در بیمارستان مادر و کودک غدیرفعالیت داشته که پس از انتقال به خیابان نشاط و فعاليت دو ساله در كنار مركز پزشكي مقايسه اي و تجربي ، در سال 94 به برج پژوهشي محمد رسول ا.. منتقل شد و با تغییر عنوان به مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی ، در پژوهش های مرتبط با فناوری سلول های بنیادی ادامه فعالیت می نماید.

Feature Slides

 

 

مقاله های جدید مرکز

Report of a Case with Trisomy 9 Mosaicism

Immunization with a Recombinant Expression Vector Encoding NS3/NS4A of Hepatitis C Virus Genotype 3a Elicits Cell-Mediated Immune Responses in C57BL/6 Mice

Establishment, characterization and cryopreservation of Fars native goat fetal fibroblast cell lines

Growth Kinetics, Characterization, and Plasticity of Human Menstrual Blood Stem Cells

The effect of fetal rat brain extract on morphology of bone marrow-derived mesenchymal stem cells

Induction of Asherman's Syndrome in Rabbit

Isolation, Characterization and Growth Kinetic Comparison of Bone Marrow and Adipose Tissue Mesenchymal Stem Cells of Guinea Pig

The healing effect of bone marrow-derived stem cells in acute radiation syndrome

The effect of Aloe vera gel on viability of dental pulp stem cells

Differentiation of human endometrial stem cells into endothelial-like cells on gelatin/chitosan/bioglass nanofibrous scaffolds