اعضای هیئت علمی
 

دكتر مهدی ديانت پور
رئيس مركز

مدرک تحصيلی: دكترای ژنتيک پزشكی
رتبه علمی: استاديار
ايميل:dianatpour@sums.ac.ir

رزومه

Scholar

Scopus

دكتر نادر تنيده
مدير اجرایی مركز

مدرک تحصيلی: دكترای جراحی دامپزشكی
رتبه علمی: دانشیار
ايميل:tanideh@sums.ac.ir

رزومه

Scholar

Scopus
دکتر زهرا خدابنده جهرمی
معاون پژوهشي

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی علوم تشريحي -آناتومي
رتبه علمی : استادیار
ايميل: zahrabandeh@gmail.com; jahromi@sums.ac.ir
رزومه

Scholar

Scopus

 
 دكتر داود مهربانی
عضو هيئت علمي پژوهشي

مدرک تحصيلی: دكترای پاتولوژی
رتبه علمي: استاديار
ايميل:mehrabad@sums.ac.ir
 رزومه

Scholar

Scopus
  دکتر وحید رزبان
مدرک تحصيلی: دكترای ژنتیک
رتبه علمي: استاديار
ايميل:razban_vahid@yahoo.com

 
رزومه

Scholar

Scopus
  دکتر آناهید صفری
مدرک تحصيلی: دكترای فارماکولوژی
رتبه علمي: استاديار
ايميل:safarianahid@gmail.com

 
رزومه

Scholar

Scopus
   دکتر امین تمدن
مدرک تحصيلی: دكترای مامایی دامپزشکی
رتبه علمي: استاديار
ايميل:amintamaddon@yahoo.com
رزومه

Scholar

Scopus
اعضای هیئت علمی مشاور مرکز
   
دكتر سید محمد باقر تابعی
مدرک تحصيلی: دکترای ژنتیک

رتبه علمي: دانشيار
ايميل:
tabeismb@sums.ac.ir
رزومه

Scholar

Scopus
دكتر مجید فردایی
مدرک تحصيلی: دکترای ژنتیک مولکولی
رتبه علمي: استادیار
ايميل:
mfardaei@sums.ac.ir
رزومه

Scholar

Scopus
     
     
     
 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir