کارشناسان

آقای مهندس شاهرخ زارع
كارشناس آزمايشگاه سلول های بنیادی  scholar

آقای مهندس عبدالله کسائی
كارشناس آزمايشگاه مولکولی 
 
  
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir