کارشناسان


مهندس شاهرخ زارع
کارشناس ارشد بیوشیمی
كارشناس آزمايشگاه سلول های بنیادی
کارشناس امور پژوهشی مرکز 
کارشناس ارزشیابی مرکز
رابط وب سایت مرکز
رابط کنترل عفونت مرکز

کارشناس امور اداری مرکز
scholar
scopus
تلفن 07136122240

zare_sh@sums.ac.ir

مهندس عبدالله کسائی
كارشناس آزمايشگاه مولکولی



 
 
  
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir