کارشناسان


مهندس شاهرخ زارع
کارشناس ارشد بیوشیمی
كارشناس آزمايشگاه سلول های بنیادی
scholar
scopus
تلفن 07136122240

zare_sh@sums.ac.ir

مهندس عبدالله کسائی
كارشناس آزمايشگاه مولکولی 
 
  
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir