ذوب كردن سلول هاي منجمد

بعضی از مواد محافظ انجماد نظیر دی متیل سولفوكساید در دمای بالای درجه سمی هستند.لذا باید عمل ذوب به سرعت صورت گرفته و و سلول ها با مقدار زیادی محیط كشت رقیق شده و شستشو شوندتا اثرات سمی دی متیل سولفوكساید به حداقل برسد.
سلول ها را به بن ماری انتقال دهید.از فرو كردن كامل ویال در آب خودداری كنید.ضمنا از انكوباتور برای ذوب سلول ها استفاده نكنید چون سرعت ذوب را كاهش داده و باعث آسیب سلولی و كاهش حیات سلول ها می گردد.
یك تكه گاز را الكل كشی نمایید.
مقداری محیط كشت به یك لوله فالكون وارد نمایید.


 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir