تهيه منحنی رشد و بررسی فاز های رشد سلولی

 

 

با اين كاراطلاعات مفيدی درباره فواصل پاساژ سلولی و تخمين تعداد سلول ها بدست مي آيد.
 
سلول های چسبان
كشت سلول در 15 فلاسک
به ازای هر سانتی متر مربع فلاسك 2000 سلول
شمارش هر 3 فلاسک در يك روز
رسم منحنی تعداد سلول ها و فواصل زمانی

سلول های شناور
كشت سلول در 3 فلاسک
به ازای هر ميلی ليتر محلول سلولی 000/100 سلول 
شمارش هر 3 فلاسک به صورت روزانه تا 5 روز
رسم منحنی تعداد سلول ها و فواصل زمانی
 1-فاز رشد تاخيری
2-فاز رشد لگاريتمی
3-فاز رشد ثابت
4-مرحله كاهش رشد يا مرگ سلولی
 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir