عنوان فیلم
منبع
پویانمایی آموزشی آزمایشگاه مجازی PCRدانشگاه یوتا
پویانمایی آموزشی Gel Electerophoresisدانشگاه یوتا
پویانمایی آموزشی آزمایشگاه مجازی استخراج DNAدانشگاه یوتا
پویانمایی آموزشی DNA Microarrayدانشگاه یوتا
پویانمایی آموزشی شبیه سازی موش
دانشگاه یوتا
پویانمایی آموزشی شبیه سازی
دانشگاه یوتا
پویانمایی آموزشی سلول های بنیادی جنینی انسان
سوماناس
پویانمایی آموزشی کنترل بیان ژن در یوکاریوت ها
مک گرو هیل
پویانمایی آموزشی Transcription Complex and Enhancersمک گرو هیل
پویانمایی آموزشی Restriction Endonucleases
مک گرو هیل
پویانمایی آموزشی Early Genetic Engineering Experiment
مک گرو هیل
پویانمایی آموزشی Restriction Fragment Length Polymorphismsمک گرو هیل
پویانمایی آموزشی Constructing Vaccinesمک گرو هیل
پویانمایی آموزشی The Ti Plasmidمک گرو هیل
پویانمایی آموزشی Southern Blotمک گرو هیل
پویانمایی آموزشی cDNA
مک گرو هیل
پویانمایی آموزشی Steps in Cloning a Geneمک گرو هیل
پویانمایی آموزشی Polymerase Chain Reactionمک گرو هیل
پویانمایی آموزشی Microarray مک گرو هیل

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir